T-REX Super Soil
T-REX Super Soil

T-REX Super Soil

Regular price 800.00 ฿

T-REX Super Soil ดินผสมสำเร็จสูตรพิเศษที่ถูกพัตนามาเพื่อสายเขียวโดยเฉพาะ ผ่านการทดลองกับพืชสายเขียวโดยตรงหลากหลายสายพันธุ์ ใช้ได้ตั้งแต่เพาะเมล็ดจนเก็บเกี่ยว

T-REX Super Soil คือดินผสมสำเร็จที่อุดมสมบูรณ์ทั้งอินทรีย์วัตถุ จุลินทรีย์และเชื้อราดี รวมถึงปุ๋ยหมักอินทรีย์และชีวภาพอย่างเต็มรูปแบบและลงตัว โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ผู้ปลูกสามารถมีผลผลิตที่มีคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และยึดหลักการของจำลองระบบนิเวศน์ของป่าเป็นหัวใจในการปลูกพืช
 
T-REX Super Soil สามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเพาะเมล็ด เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการงอกและเจริญเติบโตของพืชเหมาะสมครบถ้วน การเพาะเมล็ดจึงง่ายขึ้นตามไปด้วย และการเติมปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักเพียงครั้งคราวต่อฤดูกาลก็เพียงพอที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง