Tutorial

พื้นฐาน Living Soil, Natural Farming

66 Zombies @ 2021-06-25 15:24:43 +0700
การปลูกพืชแบบ living soil หรือแปลตรงตัวว่า ดินมีชีวิต เป็นการปลูกพืชโดยใช้หลักการง่ายๆ คล้ายกับว่า "จำลองป่าไว้ในกระถาง"